Om föreningen

BLI VÄRD I NK-VILLAN

Om du eller kanske någon i din bekantskapskrets är nyfiken på att bli värd i NK-villlans reception får du mer än gärna kontakta oss. Antingen till värden i receptionen eller så kan du höra av dig till info@nkvillan.se

Välkommen!

NYHETSBREV

För att få e-post med presentationer av kommande evenemang i NK-villan kan du nedan prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

OM NK-VILLANS VÄNNER


”Det började som en skakning…”


Nyköpingsborna reagerade mycket starkt när kommunen lade ner sin utställningsverksamhet i NK-villan och därefter sökte hyresgäster till den. Plötsligt riskerade allmänheten att inte längre få fri tillgång till den vackra och unika byggnaden vid ån.


De krafter som frigjordes av detta ledde till att föreningen NK-VILLANS VÄNNER bildades den 12 februari 2009. Cirka 40 personer samlades i villan den torsdagskvällen och resultatet blev alltså en ny förening som har som uppgift att åter låta villan fungera som platsen för utställningar, konserter, föredrag, studiecirklar mm. Alltså i huvudsak som den kom att bli när den 1906 skänktes till de anställda vid NK:s verkstäder.


Den fortsatta utvecklingen har gått med raketfart. Antalet medlemmar har stigit till över 500 personer. Till det kommer ett stort antal medlemsföreningar som själva drar nytta av lokalerna. Under den korta tid som gått sedan bildandet har utställningsverksamheten kommit igång. Konst, historia och andra kulturuttryck fyller huset.


NK-villan håller under normala omständigheter öppet måndag-fredag mellan kl. 11.00-15.00 och lördagar mellan kl. 12.00-15.00, under ständig tillsyn av ett stort antal frivilliga värdinnor och värdar. Kvällstid fylls rummen av fester, föreläsningar, musik m.m.


Nyköpingsborna och besökare utifrån har fått NK-villan tillbaka.


Styrelsen

Styrelsen, som består av sju personer, representerar bred kompetens från olika samhällsområden. Samarbete är nyckelordet även om specialansvar ligger på var och en av ledamöterna.


Ledamöterna:
Ewa-Marie Elfsberg, Ordförande
Håkan Johansson, Vice ordförande
Lena Björsell, Kassör
Per-Ove Asplund, Sekreterare

Kersti Hammar 

Gunnar Göranzon 

Heidi Hansdotter 


Suppleant:

Monica Fällgren

Michael Höög


Vi behöver ett brett engagemang

Den bredd och kvalitet vi vill ha i vår verksamhet kräver att många engagerar sig i allt arbete som behöver utföras. Styrelseledamöterna arbetar konkret i de olika projekten – både som samordnare och mera handfast som t.ex. med att arrangera och flytta utställningar. För att få mera kraft i det som behöver göras har dessutom mindre projektgrupper bildats för att ta ansvar för utveckling och genomförande av projekt.


Grupper har bildats för att arbeta med områdena konst, musik, litteratur och utställningar. Här finns utrymme för flera av våra medlemmar att påverka och utveckla kvalitén i det vi gör. Genom konkret deltagande i detta arbete samt som idégivare kan många av våra medlemmar bidra positivt till verksamheten. Gruppernas resultat sammanställs sedan av programrådet som utarbetar förslag till program.


Många bidrar dagligen

Under normala omständigheter finns det måndag-fredag mellan kl. 11.00-15.00 och lördagar kl. 12.00-15.00, under hela året, medlemmar som värdar i NK-villan. Deras positiva bemötande av våra besökare är ett mycket fint exempel på hur vi vill att det ska fungera.


Bland våra medlemmar finns naturligtvis stor kunskap och erfarenhet. Den kommer till användning t.ex. en snickare behövs, när ett piano behöver testas och stämmas eller när transporter behövs. Här finns ännu en stor och outnyttjad potential som vi givetvis vill få tillgång till.


Vi lider inte brist på arbete som behöver utföras. Och tillsammans kommer vi att klara av det!

STADGAR FÖR "FÖRENINGEN NK-VILLANS VÄNNER"


§1 Föreningens namn och ort

NK-villans Vänner är en ideell förening med säte i Nyköping.


§2 Föreningens syfte och verksamhet

NK-villan är ritad av arkitekt Ferdinand Boberg som utställningspaviljong för Nordiska Kompaniet (NK) vid Konst- och industrimässan i Norrköping 1906. Efter utställningen uppfördes villan i Nyköping och skänktes till de anställda vid NK:s verkstäder. NK-villan blev en mycket uppskattad samlingspunkt för personalens aktiviteter på fritiden.


NK-villan har stort kulturhistoriskt värde och utgör en väsentlig del av Nyköpings

industrihistoriska arv. NK-villans Vänner har till syfte att bevara NK-villan som ett levande inslag i Nyköpings kulturliv med arrangemang och aktiviteter som vänder sig

till besökare i alla åldrar.


NK-villans vänner har demokratiska principer som grund och är partipolitiskt

obunden.


§3 Medlemmar och medlemsavgift

Föreningen består av årsmedlemmar som kan vara privatpersoner, familjer,

föreningar, och företag, som vill verka för att uppfylla föreningens syfte.

Medlemsavgiften fastställs vid föreningsstämman.


§4 Medlemsregister

Föreningen äger rätt att spara uppgifter om medlemmarnas adressuppgifter i

dataregister för att underlätta administration, information mm. Uppgifterna får

endast användas till ordinarie klubbverksamhet och registret skall föras av

föreningens registeransvarige.


§5 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse om sju ledamöter samt två suppleanter valda av föreningsstämman. Ordförande utses av föreningsstämman och väljs för ett år. Övriga ledamöter väljs för en tid av två år, men första gången väljs tre ledamöter endast för ett år.


Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.


Styrelsen har arbetsgivaransvar för personal som anställs för att utföra arbete åt

föreningen.


Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid jämnt antal

röster har ordföranden utslagsröst. Firmatecknare är ordföranden och kassör

tillsammans eller var för sig. Kassören tecknar ensam konton i bank och post.


Styrelsen äger rätt att, för speciella tillfällen, till sig adjungera en eller flera ledamöter.


Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst fyra ledamöter begär det. Det åligger styrelsen att under gemensamt ansvar förvalta föreningens tillgångar

och ekonomi och att bereda de ärenden som hänskjutits till styrelsen.


§6 Kallelse och protokoll

Till styrelsens ordinarie möten ska kallelse med dagordning skickas ut senast sju dagar före sammanträde. Protokoll ska sändas till ledamöterna inom en vecka. För behandling av brådskande ärenden kan styrelsen sammanträda via mail eller per telefon. Vid samtliga styrelsemöten ska protokoll föras.


§7 Räkenskapsår

Räkenskapsåret omfattar ett kalenderår.


§8 Revision

Styrelsens förvaltning och räkenskaper ska granskas av två revisorer som tillsammans med en revisorssuppleant utses av ordinarie föreningsstämma för en tid av ett år. Revisorerna ska alltid äga tillgång till föreningens räkenskaper och protokoll. Styrelsens årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda senast 1 mars.


§9 Valberedning

Föreningsstämman väljer valberedning med tre ledamöter eller fler som förbereder val av styrelseledamöter och revisorer. Ledamöter i valberedningen får inte tillhöra styrelsen. En av ledamöterna i valberedningen utses till sammankallande.


§10 Möten

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före mars månads utgång. Kallelse till

denna ska nå föreningens medlemmar senast två veckor före mötesdagen.

Motioner från medlemmarna ska ha inkommit till styrelsen senast en vecka före mötesdagen.


Extra föreningsstämma kan utlysas om styrelsen så anser erforderligt, eller då minst en tiondel av föreningens medlemmar gör en skriftlig framställan om detta till styrelsen. Extra föreningsstämma får inte besluta i annat ärende än som varit angivet i kallelsen till mötet.


§11 Föreningsstämma

Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ och vid detta skall förekomma:

1.Val av ordförande för stämman

2.Val av sekreterare för stämman

3.Fråga om stämman varit stadgeenligt utlyst

4.Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet samt vara rösträknare

5.Behandling av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

6.Revisorernas berättelse

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Förslag till verksamhetsplan och budget

9. Behandling av styrelsens förslag eller inkomna motioner

10. Val av styrelseledamöter

11. Val av revisorer och revisorssuppleant

12. Val av tre ledamöter eller fler i valberedning

13. Fastställande av medlemsavgifter


§12 Rösträtt

Beslut tas antingen med acklamation eller, om någon närvarande så begär,

med omröstning. Varje enskild medlem eller familj har en röst. Föreningar och

företag får utse ombud som har rösträtt (övriga medlemmar i föreningarna

eller andra företrädare för företagen har endast yttranderätt). Föreningar och

företag med upp till 100 medlemmar eller anställda har en röst. Högre antal

ger rätt till två röstberättigade ombud.


§13 Uteslutning

Uteslutning ur föreningen kan ske om medlem anses ha motarbetat föreningens

verksamhet och syfte eller uppenbarligen har skadat föreningens intressen.

Medlemmen ska få möjlighet att yttra sig inom av styrelsen angiven tid, som ska

omfatta en tidrymd av minst fem dagar. Skälen för uteslutningen ska anges och

styrelsens beslut ska delges den uteslutne inom fem dagar efter beslutet.


§14 Stadgeändring

Beslut om ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning fattas av två på

varandra följande föreningsstämmor varav det ena ska vara ordinarie. För beslutets giltighet behövs minst två tredjedelars majoritet av samtliga närvarande medlemmar.


§15 Upplösning

Endast föreningens styrelse kan till föreningsstämma föreslå att föreningen upplöses. Beslut om upplösning måste tas vid två på varandra följande föreningsstämmor varav det ena ska vara ordinarie och med minst ¾ av de närvarandes röster. Vid upplösning av föreningen ska eventuella tillgångar och likvida medel disponeras så som av sista föreningsstämman eller medlemsmötet beslutas.


Beslut om dessa stadgar är taget vid extra föreningsstämma 2016-06-20

ORDINARIE ÖPPETTIDER

Måndag-fredag kl. 11.00-15.00.

Lördag kl. 12.00-15.00.

NK-villans reception är öppen enligt ovanstående tider.

BLI MEDLEM I

NK-VILLANS VÄNNER!
Öppna eller ladda hem denna blankett. Fyll sedan i blanketten digitalt eller för hand på ett utskrivet papper.


Fyller du i blanketten digitalt – direkt i en webbläsare (gäller enbart på en dator) eller i ett pdf-program – kan du antingen spara den med dina ifyllda uppgifter och sedan bifoga den i ett mail till info@nkvillan.se eller så kan du skriva ut den och lämna till en värd i NK-villans reception.


Om du först skriver ut blanketten och sedan fyller i uppgifterna för hand lämnar du in blanketten till en värd i NK-villans reception.


Det finns även blanketter i

NK-villans reception att fylla i direkt på plats.


Lite mer info finns här.


DONERA


Stöd NK-villans Vänner genom att donera via Swish.

Nummer: 123 545 72 39

Vänligen ange "Donation" i meddelandefältet.

Tack så mycket för ditt stöd!

FÖLJ OSS

BILJETTER

Förhandsbeställning av biljetter till evenemang kan göras på något av följande sätt:

På plats i NK-villans reception.

Ringa till NK-villans reception: 0705-12 07 27.

E-postmeddelande till: biljetter@nkvillan.se - ange i mailet evenemangsnamn, om du är medlem i NK-villans Vänner, önskat antal biljetter, ditt namn, och ditt mobilnummer.


Två veckor innan varje evenemang finns biljetter att köpa eller förbeställa.


Medlemmar som har grönt kort hämtar biljett i receptionen mot uppvisande av medlemskortet.


Eventuella kvarvarande biljetter kan köpas "i dörren" kort innan evenemanget - även dessa biljetter säljs i receptionen.


Beställda biljetter som ej har betalts i förväg måste

avbeställas senast 2 dygn före evenemanget.


Om beställd biljett ej hämtas och betalas måste vi kräva betalning.


Vid inställt evenemang återbetals pengarna under

3 veckor.